НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

ІМ. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО

ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Людмила Аулова, Василь Даниленко, Валентина Лавренюк

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ

ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ

АНОТОВАНИЙ ДОВІДНИК

ЛЬВІВ–2010

УДК 94(477) “1932/1933”

ББК 63.3(4Укр)615-4

Г61

Голодомор 1932–1933 рр. в Україні за документами ГДА СБУ: Анотований

довідник / В.М. Даниленко (відп. упоряд.), Л.Л. Аулова, В.В. Лавренюк. – Львів:

Центр досліджень визвольного руху, 2010. – 472 с.

Розкрито зміст документів, які зберігаються у фондах Галузевого держав-

ного архіву СБУ і висвітлюють причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932–

1933 років в Україні. Іменний та географічний покажчики вказують осіб, насе-

лені пункти, регіони та країни, згадані в архівних документах.

Науково-довідкове видання розраховане на істориків, юристів, краєзнавців,

усіх, хто вивчає історію України ХХ ст.

Відповідальний редактор

Василь Марочко

Рецензенти

Геннадій Боряк, Ярослав Калакура, Юрій Мицик

Затверджено до друку

Науково-методичною радою Галузевого державного архіву СБУ, протокол No 3

від 19 листопада 2009 р.,

Вченою радою Інституту історії України НАН України,

протокол No 8 від 28 вересня 2010 р.

© Галузевий державний архів СБУ, 2010

© Центр досліджень визвольного руху, 2010

© Л. Аулова, В. Даниленко, В. Лавренюк,

упорядкування, 2010

© В. Даниленко, передмова, 2010

ISBN 978-966-1594-17-2

143

ДОКУМЕНТИ АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

129 Архівно-кримінальна справа

М.П. Адамчика й інших жителів

Корюківського району

Чернігівської області.

15 грудня 1931 р.

Спр. 67514

Постанова про початок слідства від 15 грудня 1931 р., анкети обвинувачу-

ваних, протоколи допитів обвинувачуваних і свідків, обвинувальний висновок

Сумського оперативного сектору ДПУ УСРР від 28 січня 1932 р., витяг із прото-

колу засідання судової трійки при колегії ДПУ УСРР від 5 лютого 1932 р., витяг

із протоколу засідання колегії ОДПУ (судового) від 3 квітня 1932 р., акти про

розстріли 1937 р., висновки про реабілітацію.

У справі є фотографія зброї, вилученої у повстанців, а також оригінали їхніх

відозв.

Заарештовані 70 осіб обвинувачувались за статтями 54-2, 54-11, 54-12 КК

УСРР у скоєнні збройних нападів на радянські установи та тероризуванні акти-

вістів.

У серпні 1931 р. в селах Корюківського та Менського районів Чер-

нігівської області виникла повстанська організація селян під керівни-

цтвом МОСОЛА Степана Івановича. Селяни кількох сіл і хуторів під-

пільно збиралися і домовлялися про боротьбу проти заходів більшови-

ків на селі, готували повстання. Пропонувалось відкрито заявити пред-

ставникам влади про свої вимоги: не вилучати хліб у селян, не відбирати

останніх корів, не розпродувати майно, не висилати куркулів, припинити

забирати в селян землю для колгоспів. На підпільних зборах селяни пла-

нували нападати на радянські установи й місцевих керівників, добувати

зброю і з її допомогою добиватися поставлених завдань.

23 вересня 1931 р. на засіданні Сахутівської сільської ради

С.М. СКРИПКА за дорученням керівників організації повстанців

назвав себе представником від тисячі вільних козаків і закликав боро-

тися проти господарсько-політичних кампаній на селі. Він заявив, що

на боротьбу з більшовиками вже організовано мільйони людей.

Повстанці мали на озброєнні 7 гвинтівок, 5 обрізів, 5 револьве-

рів, одну гранату і 200 патронів.

Учасники організації поширювали відозви від імені «Партії Віль-

ного Козацтва», яка «розбиває кайдани неправди» і владу, що при-

рікає людей на голодну смерть. Повсталі розгромили Олександрів-

ську сільську раду, колгоспні майстерні, здійснили напади на окремих

радянських активістів.

Обвинувач – особливе відділення Сумського оперативного сектору ДПУ

УСРР (уповноважений відділення КОВАЛЬОВ, т.в.о. начальника відділення

БАША, начальник відділення САГАН, помічник начальника сектору САМО-

ВСЬКИЙ, начальник сектору ЛЕВОЦЬКИЙ).

Справу повстанців розглядала трійка при колегії ДПУ УСРР 5 лютого 1932 р.

і колегія ОДПУ – 3 квітня 1932 р. За ст. 59-3 КК РРСФР із звинуваченням у

14 4

ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ

скоєнні збройних нападів на радянські установи та тероризуванні активістів

засуджено 67 осіб, у тому числі 9 – до вищої міри покарання – розстрілу із

заміною ув’язненням у концтабір на десять років.

НЕВШУПА Яків Андріанович, ЖЕЛУДОВСЬКИЙ Пилип Онуфрійович і

ПЕТРИК Сергій Іванович реабілітовані 9 вересня 1967 р.; 40 осіб реабілітовано

4 вересня 1989 р., решта 7 червня 1990 р. визнані ув’язненими за постановою

трійок обгрунтовано.

Населені пункти та регіони: с. Буда Товстолісова, с. Верхолісся, с. Забарівка,

с. Киселівка, с. Олександрівка, с. Самсонівка, с. Сахутівка, с. Тютюнниця;

Корюківський район, Менський район

139 Архівно-кримінальна справа

І.С. Мотлоха, жителя с. Самсонівка

Корюківського району

Чернігівської області.

16 серпня 1932 р.

Спр. 67513

Протокол обшуку і постанова про початок слідства від 16 серпня 1932 р.,

анкета обвинувачуваного, протоколи допитів обвинувачуваного та свідків, обви-

нувальний висновок, витяг із протоколу судової трійки при колегії ДПУ УСРР

від 27 жовтня 1932 р.

У справі є фотографії заарештованого І.С. МОТЛОХА та вилученої у

повстанців зброї.

МОТЛОХ Іван Савович обвинувачувався за статтями 54-11 і 196 КК УСРР в

контрреволюційних діях проти радянської влади у складі повстанської організа-

ції «Вільне козацтво» на території Корюківського та інших районів Чернігівської

області восени 1931 р.

Підпільна повстанська організація «Вільне козацтво» діяла у

вересні – жовтні 1931 р. У ній нараховувалось близько 200 активних

учасників і завербованих членів. Отаман – МОСОЛ Степан Івано-

вич, начальник штабу – ЗАБОРОВСЬКИЙ Іван Петрович. В органі-

зації виокремився бойовий загін чисельністю 30 осіб. Вони мали на

озброєнні гвинтівки російського й іноземного виробництва, мислив-

ські рушниці, обрізи, револьвери й гранату.

На підпільних зборах було вироблено програму організації: про-

голошення єдиної, неподільної, самостійної України; незалежна праця

й вільна торгівля; урівняння в правах усіх селян і робітників; скасу-

вання хлібозаготівель; повернення розкуркуленим землі; створення

державного апарату за зразком Запорізької Січі. Готувалось загальне

повстання для захоплення влади на території Корюківського, Сно-

вського, Менського й Березнянського районів, де існували повстан-

ські осередки.

У вересні 1931 р. в с. Олександрівка Корюківського району від-

бувся збройний виступ, у результаті якого було розгромлено сіль-

ську раду, колгоспні ремонтні майстерні, підпалений і обстріляний

будинок голови сільради.

Обвинувач – Корюківське районне відділення Київського обласного відділу

ДПУ УСРР (начальник відділення БРАТУШКО, уповноважений відділення

АСНІН, дільничий прокурор ХИЛЕНКО).

Рішенням судової трійки при колегії ДПУ УСРР І.С. МОТЛОХ засуджений

до 10 років концтаборів.

Не реабілітований.

Населені пункти і регіони: с. Буда Товстолісова, с. Верхолісся, с. Забарівка,

с. Киселівка, с. Олександрівка, с. Самсонівка, с. Сахутівка, с. Тютюнниця;

Березнянський район, Корюківський район, Менський район, Сновський район;

Київська область, Чернігівська область.

Кiлькiсть переглядiв: 87

Коментарi